JANEBOVÁ, B. Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená diplomová práce byla zaměřena na problematiku hašení požárů, konkrétně na aplikaci pěnidel pro hašení. Pěnidla představují v současnosti základní hasební prostředek používaný při požárech hořlavých kapalin, dopravních prostředků, dále při únicích chemických látek a také při ekologických katastrofách. Lze se proto domnívat, že tyto látky mohou mít negativní dopad na některé složky životního prostředí. Základní složku pěnidel tvoří povrchově aktivní látky - tenzidy. V práci je řešena problematika analýzy běžně používaných pěnidel, a to z hlediska obsahu kationtových, aniontových a neionogenních tenzidů. Pro jejich stanovení byla použita metoda mobilní analytiky s fotometrickou koncovkou. Diplomová práce splnila cíle stanovené v jejím zadání; byl zpracován přehled hasebních prostředků a rovněž stanovena hmotnostní koncentrace tenzidů. Jmenovaná po dobu řešení nevyužívala zcela konzultací, avšak snažila se splnit cíle. Získané výsledky zpracovala vhodnou formou a snažila se je dobře interpretovat. Na základě toho a také v souladu s rozsahem její diplomové práce klasifikuji její práci stupněm „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku stanovení obsahu tenzidů v hasebních prostředcích. Tyto byly stanovovány jednak rozhodčí metodou dle ČSN EN 903 (75 7534) (aniontové tenzidy) a prostřednictvím mobilní analytiky (všechny typy tenzidů). Práce je zpracována na 62 stranách včetně 4 stran příloh s 45 literárními odkazy, které mají většinovým podílem charakter učebních textů. Struktura diplomové práce je standardní a odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací na FCH VUT v Brně (Úvod, Teoretická část, Experimentální část, Výsledky a diskuse, Závěr, Seznam použité literatury, Použité zkratky, Přílohy). Po stránce jazykové je práce, psaná pěknou bezchybnou češtinou. Z formálního hlediska je práce úhledná, avšak chybí v textu odkazy na obrázky (ty by mohly být zarovnány na střed), odkazy na tabulky a grafy. V práci není zachována posloupnost citací. Teoretická část se zabývá principy hašení, základními hasebními prostředky a látkami, které zlepšují jejich vlastnosti. Zvláštní kapitola je věnována pěnidlům a tenzidům, které tato pěnidla obsahují a jejichž stanovení v hasebních prostředcích bylo cílem práce. Závěr teoretické části představuje výčet metod pro stanovení tenzidů a jejich krátká charakteristika. V experimentální části jsou vyjmenovány vzorky pěnidel odebraných ze dvou HZS JMK (Židlochovice a Vyškov) a popsány principy metod, které byly v práci použity pro stanovení jednotlivých skupin tenzidů. Získané výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek a grafů a následně velmi stručně okomentovány. K obsahu předložené práce mám následující dotazy a připomínky: V kapitole 2.4.4.1. s názvem Pěnidla používaná jednotkami požární ochrany v ČR je krátká větička o nejčastěji používaných syntetických pěnidlech v ČR a následně jsou již charakterizovány vzorky pěnidel odebraných za účelem diplomové práce. Tuto kapitolku bych rozšířila, aby více odpovídala svým obsahem nadpisu a konkrétní charakteristiku analyzovaných vzorků pěnidel bych raději vložila do experimentální části. Statistické hodnocení dat, ze dvou popř. tří hodnot není vhodné, pro tyto účely je vhodné počítat pouze průměr. Při celkovém hodnocení práce konstatuji, že diplomantka prokázala schopnost zpracovat informace získané studiem literatury do souvislého celku. V rámci experimentální části pak analyticky zpracovat jednotlivé vzorky a výsledky přehledně uspořádat a podrobit diskusi. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocení velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické členění práce B
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33158