HRADECKÁ, L. Vliv vlastností částic na mikroreologické měření biopolymerních roztoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hnyluchová, Zuzana

Odevzdaná bakalářská práce byla pečlivě a přehledně zpracována. Studentka pracovala velmi samostatně, se zájmem o danou problematiku. S úrovní práce i přístupem studentky jsem byla spokojena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Venerová, Tereza

Bakalářská práce se zabývá mikroreologickým zkoumáním roztoků biopolymerů, konkrétně pak stanovením vlivu velikosti částic na toto měření. Výsledky pak byly porovnány s výsledky klasické reologie. Tato práce se tedy zabývá poměrně moderní metodou stanovování viskoelastických vlastností polymerních materiálů využitelnou i pro velmi malé objemy vzorku. Téma zajišťuje práci vysokou aktuálnost. Teoretická část je poměrně přehledně členěna a dostatečně shrnuje teoretické základy pro danou práci. Zároveň studentka vypracovala rešerši na vysoké úrovni. Celkově tak v první části práce prokázala svoji teoretickou připravenost pro následující práci. Samotná experimentální část začíná přehledným popisem metodiky a použitých materiálů, dále se věnuje srovnání klasické reologie a mikroreologie na modelovém systému glycerolu při použití různých velikostí částic jako senzorů pro mikroreologii. Zde chválím i uvedení tabelovaných hodnot. Dále se práce věnuje roztokům konkrétního biopolymeru, při práci byl použit hyaluronan. Závěry jsou formulovány jasně a stručně a konstatují, že cíle práce byly splněny. Celkově práce působí vyváženě a přehledně, výsledky jsou vyhodnoceny jednoznačně. Vytknout práci lze jen drobnosti, jako například, že mezi číslicí a znaménkem se používá zúžená mezera (viz. hodnoty v tabulkách) nebo příliš hovorové označení pro Mili-Q vodu. V tomto případě by bylo vhodnější použít deionizovaná, navíc přístroj, který se na fakultě k úpravě vody používá je jiného typu. I přes tyto drobné nedostatky však práce kvalitou i rozsahem splňuje požadavky na bakalářskou VŠKP a doporučuji ji proto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67607