ŘEZÁČ, M. Výroba ozubeného kola různými technologiemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Téma bakalářské práce je zpracováno zcela excelentně. Z obecně rozsáhlé problematiky se autor zaměřil na vymezenou část, kterou vybavil jak potřebnou všeobecnou teorií se základními pojmy, tak doložil výrobní metody s navazujícími postupy kontrol a měření. Jsou uvedeny nástrojové sestavy, strojová zařízení a množství údajů a charakteristik o přesnosti výrobních procesů. Nedílnou částí je hodnocení a úvaha o možnostech této oblasti strojírenství.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená bakalářská práceje zaměřena na výrobu ozubených kol různými technologiemi. Vlastní řešení je směrováno především na obrábění čelních ozubených kol. Práce je členěna do pěti nosných kapitol. Kapitoly 1, 2, 3 jsou směrovány do obecné problematiky výroby. ozubených kol - rozbor součásti "ozubené kolo", technologie výroby čelních ozubených kol a výběr technologických procesů. Tyto obecně pojaté kapitoly jsou velice podrobně zpracovány a světčí o tom, že autor je v dané problematice dobře orientován. Tžiště práce spočívá v kapitolách 4 a 5,kde autor uvádí postupy obrábění konkrétních čelních ozubených kol. K předložené práci mám následující připomínky: a)L13 - Obr.9-zřejmě nejde o kuželové soukolí s přímými zuby. b)L25 - ...používá se pro hrubování vnějšího i "vnitřního" ozubení. c)L26 - ...může obrábět jak "vnitřní" tak i vější ozubení. d) L35, 36, 62 - Modul je na několiks místech chybně označen jako bezrozměrné číslo. e)L31 - ... úběr materiálu ... chybná jednotka f)L46 - Tab. 4.1 - není zařazeno tepelné zpracování. g)L31 a další - Specifikace časů výroby Ta, Tb

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70980