HAJNÝ, P. Návrh robotické buňky pro manipulační operace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, Aleš

Práce je zpracována velmi dobře. Student pracoval velmi samostatně a cíle práce jsou splněny v plném rozsahu. Student na obecné úrovni vyřešil návrh robotického pracoviště pro manipulační operaci, resp. kontrolu komponent. Student sestavil několik možných variant rozmístění – layoutu, z nichž vybral konečnou variantu pro zpracování algoritmu a vytvoření funkční simulace v prostředí KUKA Sim.Pro. Pozitivně hodnotím rozsah práce, tak i samostatnost při zpracování dílčích bodů zadání práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubela, Tomáš

Práce je zpracována dobře. Pozitivně hodnotím, že si student bez problému osvojil používání softwarových nástrojů pro simulaci robotizovaných pracovišť.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72192