KÁDEK, V. Kotle pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Práce má za hlavní cíl návrh a porovnání kotlů pro vytápění. Tomu předchází rešerše jak o kotlích, tak o biomase, jejich druzích a vlastnostech. Práce je zpracována kvalitně, student v průběhu psaní využíval konzultace a výstupy z nich zapracovával. Práce naplňuje zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Práce je koncipována jako rešerše přinášející souhrnný pohled na problematiku vytápění rodinných domů. Autor nejprve popisuje různé druhy paliv, ze kterých se poté zaměřuje spíše na tuhá paliva a jejich vlastnosti. V druhé části se autor zaměřuje na kotle spalující tuhá paliva. V poslední části je proveden orientační výpočet, kde je porovnáno několik typů kotlů. Zpracování práce působí uceleným dojmem a vyniká také vhodným logickým členěním. Po formální a stylistické stránce se jedná také o práci zdařilou. Výpočtová část však obsahuje pár nejasností (viz otázka). S ohledem na obecné zaměření autorova studia je zpracování nadprůměrné a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71063