KOŠARIŠŤAN, M. Návrh ozvučovací aparatury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Student měl za úkol navrhnout koncepci ozvučovací aparatury zadaných parametrů, vybrané části simulovat v PSpice, provést její fyzickou realizaci a oživení a měřením ověřit dosahované parametry. Zadání práce lze považovat v návrhové části za splněné, v oblasti realizace aparatury jako celku, jak sám student v závěru uvádí, se v době odevzdání práce vše dohotovit nepodařilo. Student navrhl základní blokové schéma ozvučovací aparatury a popisuje funkce jednotlivých částí, jako jsou mikrofonní předzesilovač, symetrický a stereofonní vstup, obvody vstupních regulací, čtyřpásmový korektor, VU metr, aktivní výhybka, obvody výstupů, výstupní výkonový zesilovač a napájecí zdroj. Z výčtu jednotlivých bloků je patrné, že si student zvolil poměrně obtížný úkol z hledika množství konstrukční práce a následných měření. Z hlediska zvolené koncepce aparatury se však práce pohybuje v rámci obvyklých zapojení používaných v audio technice, o tom svědčí i řada zapojení, která byla převzata a upravena z citované literatury. Zajímavostí je použití elektronek v předzesilovači koncového stupně, podrobnější zdůvodnění takovéto volby však v textu postrádám. K práci mám řadu výhrad po faktické i formální stránce. Chybí mi samostatná kapitola věnovaná měření parametrů jednotlivých částí i aparatury jako celku, výsledky měření jsou uváděny průběžně v textu, přičemž např. volby rozsahů frekvencí či nastavených zesílení vesměs neodpovídají rozsahům použitým při počítačových simulacích, takže nelze provádět srovnání. Průběžně jsou v textu uváděny i návrhy desek plošných spojů, čož rovněž není příliš obvyklé, hodily by se spíše do přílohy. Obrázky nejsou velmi často citovány v textu, některé jsou i nevhodně umístěny, v textu je mnoho překlepů a netechnických formulací, které ztěžují čitateli orientaci. I přes uváděné nedostatky musím u studenta ocenit jeho samostatnost a nasazení, se kterým se konstrukci ozvučovací aparatury věnoval, výčet cca 20 desek plošných spojů je toho důkazem. Domnívám se, že diplomant prokázal potřebné inženýrské schopnosti, především v oblasti konstrukce elektronických zařízení.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Hruboš, Zdeněk

Navrhovaná známka
D
Body
62

eVSKP id 73229