VEJROSTOVÁ, P. Charakterizace organických nanočástic s enkapsulovanými antimikrobiálními peptidy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená práce je zaměřená na studium přírodních látek s antimikrobiálním účinkem a na možnosti jejich stabilizace pomocí enkapsulace. Cílem je vývoj nových přípravků pro využití v potravinářství a farmacii. Práce je řešena v rámci CMV a NPU 1 a rovněž v rámci spolupráce s průmyslovou praxí (inovační voucher JIC). V rámci práce byly studovány antimikrobiální látky polypeptidové povahy, zejména lysozym. Stabilita polypeptidů je významně ovlivněna prostředím, jehož ngativní vlivy lze eliminovat enkapsulací. Lysozym byl proto enkapsulován do několika typů polysacharidových a liposomových částic a byla hodnocena enkapsulační účinnost a stabilita částic. Připravené částice byly inkubovány rovněž v modelových potravinách a modelových fyziologických podmínkách za účelem ověření možnosti využití k cílenému trenasportu lysozymu do organismu. Bakalářka pracovala zcela samostatně a s velkým zájmem o řešené téma. V první fázi práce zpracovala přehlednou literární rešerši týkající se antimikrobiálních peptidů a technik enkapsulace. Během rozsáhlé a náročné experimentální části práce studentka musela zvládnout řadu různých metodických postupů (stanovní antimikrobiálního účinku, spektrofotometrie, enkapsulace manuální a na enkapsulátoru, DLS). Studentka samostatně zpracovala získané výsledky a vyvodila z nich odpovídající závěry. Bakalářská práce je po odborné i formální stránce na vysoké úrovni. Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovým stupněm výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němcová, Andrea

Bakalárska práca Petry Vejrostové pojednáva o stabilite organických častíc, do ktorých bol enkapsulovaný antimikrobiálny peptid - lysozym. Problematika danej témy bola spracovaná v rozsiahlej teoretickej časti, kde boli kvalitne opísané samotné antimikrobiálne peptidy (štruktúra, aktivita, využitie), tak i rôzne techniky prípravy častíc. V obsiahlej a hlavne časovo náročnej experimentálnej časti práce sa študentka zaoberala enkapsulačnými technikami lysozymu do organických častíc, následne ich charakterizácii pomocou rôznych metód a taktiež stanoveniu antimikrobiálnej aktivity v modelových potravinách, či stability vo fyziologických podmienkach. Praktická časť práce je prehľadne členená, je tu množstvo tabuliek doplnených vhodnou diskusiou. V množstve dielčích experimentov je vidieť autorkyn záujem o danú problematiku, kde zvládla radu metodických postupov. Celkovo môžem skonštatovať, že vytýčené ciele predloženej bakalárskej práce boli splnené, prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím stupňom výborný - A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68065