GABLECH, E. Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Drbohlavová, Jana

Diplomová práce Evelíny Polievkové zaměřená na přípravu sférických zlatých nanočástic pro zobrazování je velice kvalitně zpracována a ukazuje nové ekologické přístupy v syntéze s důrazem na stabilitu a biokompatibilitu nanočástic. Studentka prostudovala dostatečné množství relevantních vědeckých článků, o čemž svědčí přehledná teoretická část práce. Pouze kapitola 5 o cytotoxicitě nanočástic by si zasloužila důkladnější pozornost. Diplomová práce Evelíny Polievkové zaměřená na přípravu sférických zlatých nanočástic pro zobrazování je velice kvalitně zpracována a ukazuje nové ekologické přístupy v syntéze s důrazem na stabilitu a biokompatibilitu nanočástic. Studentka prostudovala dostatečné množství relevantních vědeckých článků, o čemž svědčí přehledná teoretická část práce. Pouze kapitola 5 o cytotoxicitě nanočástic by si zasloužila důkladnější pozornost. Experimentální část je logicky členěna a popisuje tři ekologické postupy pro přípravu nanočástic. Pro přípravu s využitím extraktu z cibule však studentka zapomněla uvést odkaz na původní práci autorů. Reprodukovatelnost jednotlivých metod na přípravu nanočástic je vyhodnocena na základě SEM analýzy. Prezentované výsledky jsou vhodně okomentovány a doplněny dalšími charakterizacemi optických vlastností a cytotoxicity zlatých nanočástic. Z formálního hlediska mám k práci několik připomínek (nejednotné formátování grafů, prázdná místa na stránkách a nesprávné citace pdf souborů), které však výrazně nesnižují její kvalitu. Během semestru se studentka aktivně účastnila konzultací, prokázala, že se umí orientovat v dané problematice a v laboratořích pracovala intenzivně. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 90 body, tedy stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Adam, Vojtěch

The thesis deals with the synthesis of gold nanoparticles. In the Introduction section, the student described history and various types of nanoparticles synthesis, whereas some attention was also paid to green synthesis. Further, methods for studying of physical properties of gold nanoparticles were discussed in great details. The biological applications of these particles as well as their cytoxicity and way how to study it are also mentioned. In the results and discussion, there are properties of nanoparticles as well as their cytoxicity determined using HEK 293 cells. The thesis is well structured and results are discussed. The references cited in thesis are up-to-dated.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 73066