KROHOVÁ, L. Ultrazvukový průtokoměr pro dialyzační monitor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem diplomantky bylo prostudovat princip hemodialýzy, metody měření malých průtoků krve a vypracovat systémový i obvodový návrh ultrazvukového průtokoměru pro dialyzační monitor. Požadavkem zadání bylo i sestavení kompletní konstrukční dokumentace experimentálně ověřených funkčních bloků a výkresu vlastního snímače s ultrazvukovými měniči. Předložená práce v zásadě splňuje požadavky zadání. Po úvodní literární rešerši z oblasti hemodialýzy a ultrazvukových měření průtoku krve se diplomantka věnovala vlastnímu návrhu průtokoměru. Tématu se věnovala s vysokým nasazením a pracovním úsilím, kterým se snažila nahradit neznalosti obvodové techniky a nezkušenost v experimentální oblasti. Vlastní text práce je poznamenán zařazením nevhodně kopírovaných obrázků a až přílišnou snahou o úsporu stránek, která vedla k rozdělování tabulek v textu. Experimentální ověření funkce jednotlivých funkčních bloků je doloženo snímky z osciloskopu. Po formální stránce, až na uvedené výhrady, nevybočuje práce z průměru. Zadání práce bylo splněno. Práci doporučuiji k obhajobě a hodnotím v e l m i d o b ř e.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Zadáním práce Lucie Krohové byla literární rešerše, návrh metody a návrh obvodového řešení ultrazvukového průtokoměru pro dialyzační monitor. V práci je přehledně zpracována problematika mimotělního oběhu krve a dialýzy, též přehledně zpracována část věnující se ultrazvukovému měření průtoky, z níž vychází vlastní návrh. Dílčí části návrhu jsou modelovány v programu PSpice, nebo po částech odzkoušeny na nepájivém poli. Po formální stránce lze vytknout kvalitu některých převzatých obrázků, dále přetékající tabulky, které díky absenci záhlaví na druhé straně ztrácí svoji hodnotu. Mírně mi uniká význam části "Seznam použitých symbolů a zkratek", kde má např. zkratka "S" duplicitní význam, zkratka "D" dokonce 3 různé významy. Toto by mělo být ošetřeno. Jistou nezkušenost autorky je možné vytknout u rozpisky součástek, kdy se součástky se stejnými hodnotami obvykle ve výčtu spojí (např. C11-C22 = 100 nF), u elektrolytických kondenzátorů je důležitější jejich maximální napětí, než typ pouzdra. U diodového můstku v rozpisce chybí typ, nebo alespoň údaj maximálního proudu. Dále by bylo vhodné označovat strany desky plošných spojů česky, nikoliv "top" a "bottom". Ve schématu zapojení je obecný úzus kreslit značku GND vodorovně, toto ale nevytýkám jako chybu. V elektronické verzi práce chybí přílohy. Tištěnou práci jsem k dispozici neměl, ale s ohledem na potvrzenou shodu verzí usuzuji na totéž. Chybějící přílohy jsou ale obsaženy v kapitole 4. Též celkové schéma zapojení patří do přílohy. Výše uvedené výhrady lze kompenzovat tím, že si studentka zajistila potřebné součástky jako vzorky u výrobce a svůj návrh realizovala a odzkoušela. I přes tyto výhrady lze konstatovat, že cíle práce byly splněny a s ohledem na uvedené výhrady hodnotím práci Lucie Krohové známkou "velmi dobře" / B a připojuji otázky.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 73093