JAROŠ, T. Řízení výkonových LED řetězců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopečný, Lukáš

Studentovy odborné znalosti jsou na průměrné úrovni. Problematiku samostatně nastudoval a pravidelně docházel konzultovat a prezentovat průběžné výsledky. Vznesené připomínky dokázal zapracovat a výsledkem práce je funkční zařízení. Součástí práce je i proměření parametrů zapojení.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Florián, Tomáš

Náročnost zadání studenta Tomáš Jaroše považuji za lehčí jak z časového tak odborného hlediska. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, které na sebe logicky navazují a postupně nás uvádějí do potřebné problematiky. Student v kapitolách postupně zavádí potřebné názvosloví a vysvětluje jeho význam. V kapitole 3 student uvádí výčet možných zapojení pro omezení proudu, popisuje jejich princip a výhody a nevýhody. Kapitola 4.5 trochu připomíná vyprávění příběhu nebo soupis poznámek z měření. Vyobrazení grafů v kapitole 6 nebylo zvoleno zrovna šťastně - na horizontální ose všech grafů chybí hlavní mřížka, takže přesnější odečet hodnot je problematický. Na grafu 1 a 3 je navíc na horizontální ose zobrazen průběh proudu, ale není zde uvedeno, o který proud se jedná. Stejné je to s grafem 4, který zobrazuje průběh výkonu. V grafu 3 je navíc překlep – vynesená jednotka na horizontální ose jsou miliampéry, nikoliv ampéry. V tabulce 5 postrádám příklad výpočtu některých prvků a stanovení nejistot měření (jakými hodnotami byla počítána účinnost?). V textu se vyskytuje množství pravopisných chyb a překlepů. Celý text je také psán v ne zcela obvyklém tvaru pro tento druh dokumentu (nepoužívání trpného rodu). Ve schématech se často vyskytují značky, které nejsou podle normy (svorky, zdroje, …). Elektrické schéma a návrh desky plošných spojů byl vytvořen v programu Eagle. Na přiloženém CD a v informačním systému se ale nalézá pouze zdrojový kód k řídicímu programu mikrokontroléru. Schémata jsou pouze jako přílohy práce bez zdrojových soborů. Považuji za přínos, že student navrhl a provedl proměření parametrů deklarovaných výrobcem a diskutoval naměřené hodnoty s uvedenými v manuálu výrobce. Při tomto návrh se však dopustil některých chyb, které zbytečně snižují hodnotu jeho díla. Domnívám se také, že student se mohl více věnovat proměřováním parametrů různých LED diod a srovnáváním s ostatními používanými zdroji světla. Práce s citacemi napříč celou pracím hodnotím jako nedostatečnou. Čtenář v podstatě nemá možnost jednoznačně odlišit, co je autorova práce, a co je převzaté z cizí literatury. U kapitol se sice objevují čísla referencí nebo upozornění, ze kterých zdrojů bylo čerpáno, ale jednoznačně to v textu odlišeno není. I přes veškeré výtky se domnívám, že student projevil bakalářské schopnosti. Všechny tři body zadání byly splněny, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C, 74 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 72773