ČERNÁ, L. Metody stanovení hyaluronanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Lucie Černá měla za úkol ověřit a zavést jednoduché metody stanovení hyaluronanu, které byly popsány v literatuře. Úkol byl jednoduchý jen zdánlivě, při jeho řešení se musela vypořádávat s problémy v reprodukovatelnosti postupů popsaných v literatuře i s malou citlivostí některých ze zkoušených metod. Přestože se nepodařilo nalézt metodu opravdu jednoduchou a spolehlivou, cíl práce byl naplněn a pracoviště získalo přehled o použitelnosti i úskalích v literatuře pospaných analytických metod a o tom, kam v tomto směru zaměřit pozornost v budoucnu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mravec, Filip

Studentka Lucie Černá zpracovala velmi zajímavou práci, která se zabývá možnostmi stanovení hyaluronanu různými metodami. K práci nemám vážnější výhrady jen pár poznámek pro inspiraci při zpracování dalších prací: - u obrázků v práci není jasné, jestli se jedná o data/grafiky studentky nebo jsou to převzaté obrázky, v tom případě by bylo vhodné v popisu obrázků zmínit citace - v kapitole 2.3. jsou nepřesné a mírně zavádějící formulace ohledně rozsahu UV-vis spektroskopie - na počátku je uvedeno, že neposkytuje informace o struktuře, ale pak je uvedeno, že může identifikovat neznámé látky v kombinaci s dalšími spektroskopiemi, ale nejsou uvedeny - 2.3.1. je zmiňována viditelná absorpční spektrofotometrie, ale pak se mluví o vlnových délkách 220 a 260 nm. I pře uvedené poznámky práci doporučuji k obhájení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67634