SLÍŽ, M. Hodnocení vlivu různých aspektů na kvalitu v 3DTV: Subjektivní testy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Boleček, Libor

Student pracoval samostatně a v důsledku jeho kombinovaného studia proběhla jediná osobní konzultace, což jistě mělo určitý vliv na směřování práce. Práce obsahuje formální nedostatky. Jmenovitě například nesprávné titulky grafů. Jako pozitivní hodnotím, že student přes komplikace sám zorganizoval celé testování mimo půdu university. Text práce obsahuje určité nesrovnalosti, které naznačují studentovo nepochopení některých skutečností. At již se jedná o výpočet parametrů snímků nebo o nepřesnou formulaci pojmu Quality of Experience. Reprezentace dosažených výsledků působí mírně nepřehledně a neurovnaně. V práci mírně postrádám větší důraz na vliv vady zraku, který měl dle původního studentova plánu být důležitou složkou testů. Cíl zadání byl splněn.

Navrhovaná známka
D
Body
66

Posudek oponenta

Šindelář, Marin

Student v práci porovnává vliv velikosti úhlopříčky na vnímanou kvalitu 3D videa. Pro toto porovnání si zvolil dvě různé velikosti úhlopříčky 42“ a 47“, v jednotlivých kapitolách práce se však liší typy porovnávaných televizorů. Při předpokladu použití televizorů Panasonic TX-L42ET60E a Panasonic TX-P47ST60 se však již nejedná o porovnávání vlivu velikosti úhlopříček, ale spíše o porovnávání vlivu použité technologie zobrazování (LCD s LED podsvícením vs. PDP) a tímto jsou výsledky velice zkreslené. Student, zejména v teoretické části práce, používá příliš často familiárních výrazů a některé věty nedávají příliš smysl, což zbytečně snižuje úroveň práce, která by měla být psána taktéž v trpném rodě. Kladně však hodnotím grafickou podobu práce a velice pěkné shrnutí a prezentaci výsledků v závěru, které výsledný dojem z práce a získaných dat naopak navyšuje. Zejména bych pak podtrhl přehledné a vypovídající grafy zobrazující i rozptyl hodnocení. V seznamu Literatury pak postrádám zdroj: M. Šindelář, Subjektivní hodnocení kvality stereoskopického videa, 2013, ze kterého byly převzaty zejména videosekvence pro testování zraku.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 73586