HRADIL, M. Regálový zakladač pro obráběcí nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Martin Hradil se ve své závěrečné práci zabývá návrhem regálového zakladače pro obráběcí nástroje. Na začátku práce měl student dle zadání rešeršním způsobem popsat různé možnosti konstrukce regálových zakladačů. Tato rešerše je velmi stručná, pojednává obecně o funkci zakladačů a skladů nástrojů u obráběcích center. Návrh konstrukce vychází přímo z požadavku zadavatele práce, který požaduje 5-osý zakladač. Student dále analyticky řešil návrh výkonu pohonu a časové parametry pro jednotlivé osové pohyby. V těchto výpočtových kapitolách provádí i volbu pohonných jednotek, řemenových převodů a analytický pevnostní výpočet konstrukčních částí. Zde mám výhrady k formálnímu zpracování této části. Tato část je velmi nepřehledná a postrádám dostatek schémat pro ilustraci řešených částí zařízení. Dále jsou to výhrady věcné k výpočtovým úkonům. Např. k výpočtu redukovaného napětí na straně 31 mi není jasné, proč provádí student kontrolu na kombinované namáhání, když je zde pouze jeden druh namáhání. Dále mám výhrady k výpočtu meze únavy na straně 37 vzorec (66), kde je dosazena hodnota meze pevnosti materiálu. V závěru je studentem prováděna pevnostní analýza numerická, která byla provedena u rámu celého zakládacího skladu. Student se měl spíše soustředit na pevnostní kontrolu pojížděcího rámu zakladače. Provedl alespoň pevnostní kontrolu příruby otoče a uchopovače. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání DP sice úplná, ale některé části zadání nejsou rozsahově naplněny. Postup při návrhu regálového zakladače je méně srozumitelný. Rozsah diplomové práce je podprůměrný. Použité metody výpočtu jsou zvoleny vhodně a mají návaznost na volby komponent. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi špatná. Zcela postrádám dílčí závěry u kontrolovaných součástí a např. kapitola 5 o numerické pevnostní analýze nedává informace o druhu zátěžném stavu, jednotlivých silových a momentových účincích na příruby atd. Stylistická úprava a pravopis je v této práci přímo katastrofální (např. na str. 15, 21, 32, 35, 36, 41, 51, 57). V práci student používá i netechnické vyjadřování (např. str. 13, 21). Uspořádání osnovy práce je méně přehledné, přesto kapitoly na sebe navazují. Grafická úprava textové části práce je horší. Zpráva by mohla obsahovat více obrázků i schémat pro lepší přehlednost. Citace zdrojů informací a odkazy na obrázky a tabulky jsou v práci uvedeny. Seznam informačních zdrojů je minimalizován na nejnutnější zdroje potřebné k vypracování této práce. Výkresová část práce je spíše informační, než aby sloužila jako součást výrobní dokumentace. Už na výrobních výkresech HM-115 a HM-114 nejsou dodrženy základy technického kreslení. Např. řez C a řez B musí být proveden v celé šířce součásti, roztečná kružnice není zobrazena atd. I přes uvedené nedostatky, které jsou i dosti zásadní, doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bukovský, Radim

Autor se ve své práci zabývá konstrukcí regálového zakladače pro obráběcí nástroje do CNC obráběcích center. V úvodu své práce se zabýval rozborem dosud používaného způsobu zakládání obráběcích nástrojů. V další části diplomové práce byl proveden rozbor jednotlivých pohybů a součástí, které k jednotlivým pohybům patří. V poslední části se diplomant zabýval pevnostní analýzou vybraných součástí. Celkově je práce zpracována přehledným způsobem, je v ní však obsaženo příliš velké množství překlepů a nevhodných výrazů k danému postupu, nebo technologickému úkonu (str. 11). U některých výpočtů chybí zhodnocení výsledku zda vyhovuje, či nevyhovuje pro danou aplikaci (např. strana 37). Student prokázal dobrou orientaci ve 3D modeláři propracovaným modelem, avšak v chudé výkresové dokumentaci se dopustil několika hrubých chyb. I přes uvedené nedostatky je diplomová práce zpracována na dostatečné úrovni, splňuje požadavky zadání a k obhajobě ji doporučuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71461