TOMAN, J. Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláčný, Josef

Předložená diplomová práce je zpracována velmi kvalitně a to jak po stránce odborné tak i formální. Dosažené výsledky jsou plně v souladu se stanovenými cíli a splňují požadavky zadání. Diplomant přistupoval k řešení velmi zodpovědně, kreativně a iniciativně. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny s vyvážeností teoretické, simulační i experimentální stránky.Dosažené výsledky mohou být uplatněny při řešení podobných praktických zadání. Diplomant prokázal schopnosti, vědomosti i dovednosti potřebné pro řešení náročných technických úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pazdera, Ivo

Práce je věnována řízení a programování servopohonu s EC motory malých výkonů. V úvodu práce jsou uvedeny základní pojmy z oblasti principu činnosti a konstrukce obecných stejnosměrných motorů a alternativně popis činnosti a speciální konstrukce samonosných vinuti motorů Maxon. Dále jsou popsány způsoby řízení a konkrétní hardwarové a softwarové komponenty Maxon. Jádro práce je potom věnováno realizaci matematického modelu pro EC motoru pro potřeby návrhu regulace. Dále jsou uvedeny a analyzovány lineární metody návrhu spojitých regulátorů. Je sestavena kaskádní řídící struktura servopohonu a její funkčnost ověřena simulací v programovém prostředí Matlab. V závěru práce je spojitá regulace nahrazena číslicovou a simulován dvouosý pohon při opisu kružnice. Dále je realizován program pro řízení dvou reálných pohonů, který ve dvou navzájem kolmých osách simuluje opisování slova MAXON. K tomuto účelu byly použity motory, výkonové jednotky a řídící PLC Maxon. Program je psán ve vývojovém prostředí splňující normy IEC 61131 pro programovací jazyky PLC. Práce má rozsah 82 stran a je doplněna přílohou na CD. Text je členěn logicky, po formální stránce je práce v pořádku, grafická i jazyková úroveň je dobrá. V práci se objevuje několik formálních nedostatků v následujících rovnicích: rovnice (3.1) a (3.6) v kapitole 3.1, obr. 24 na str.28 – schéma neodpovídá rovnicím 4.29 a 4.30. V teoretické části bych na místo klasické teorie stejnosměrných strojů uvítal širší zmínku o speciální konstrukci motorů se samonosným vinutím, případně odvození momentu. Práce je obsahově po odborné stránce v pořádku. Přínosem je ucelená a přehledně zpracovaná problematika návrhu řízení servopohonů, dále pak realizace praktické části s moderními prvky používanými v průmyslu. Realizace programové části je přehledně a srozumitelně sestavena. Veškeré stanovené cíle byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12709