ČERNÝ, M. Optimalizace výroby součásti "šnekový hřídel" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma je rozpracováno dle požadavků firmy. Autor proto sestavil reálné řešení na základě analýzy stávajícího stavu ve firmě. Za výchozí bod je možno považovat konstrukční a materiálový rozbor součásti. V úzké spojitosti následuje návrh nové verze technologického procesu. Pro potřebu firmy je připojeno i dispoziční řešení jednotlivých pracovišť a vybavení kontrolního pracoviště měřicím přípravkem, což je značně potřebná položka při daném způsobu výroby. Celá dokumentace magisterské práce vyniká precizním zpracováním na odborné úrovni. V závěrečných kapitolách jsou naznačeny a diskutovány určité podněty, směřující k možné budoucí změně procesu do jiné podoby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

V předložené diplomové práci autor řeší optimalizaci výroby součásti "Šnekovýhřídel"pro specifické podmínky konkrétní společnosti. Práce je členěna do pěti nosných částí. V úvodních částech je charakterizováno šnekové soukolí jako takové a navazující šnekové hřídele vyráběné v dané společnosti. Podrobně je popsána konstrukce, technologičnost, polotovary, materiál a chemicko-tepelné zpracování daného dílu. Dále je proveden rozbor stávající technologie z hlediska aplikovaných procesů a nástrojového vybavení. Těžiště práce představujínavazující kapitoly - návrh nové technologiese se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu,dispoziční řešení pracovišť a konstrukce speciálního kontrolního přípravku. K předložené diplomové práci mám následující připomínky: a) L9 - Nevhodná formulace "... obrábět součásti s tolerancemi až v mikrometrech". b) L20 - Vzhah (3.3)... není jasné o jakou jakost povrch jde. c) L 66 - Chybné označení obr. 5.1.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72446