MARŠÁLEK, V. Vyhodnocení finanční situace podniku pomocí nejpoužívanějších metod a ukazatelů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klíma, Miroslav

Práce jako celek se mi líbila, dobře postihuje zkoumanou problematiku. Musím pochválit vystižení slabých míst ve vývoji naší firmy. Připomínku mám pouze k návrhům řešení problémů v kapitole 4. Jako celek je kvituji, míří do správných míst a některé z nich se pokusíme využít. Ale např. v případě odprodeje pohledávek pan Maršálek nepočítá s tím, že velká část těchto pohledávek je za našimi dceřinými společnostmi a také s tím, že po jejich vymožení teoreticky klesne úroveň pohledávek v následujících letech. Stejně tak odprodej nepotřebných zásob nelze realizovat ve skladových cenách, ale v nižších. Přesto považuji práci za velmi kvalitní a pro naši firmu přínosnou. V některých ohledech nám potvrdila to, co zkoumáme, za pomoci jiných nástrojů. Některá doporučení se pokusíme uvést do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71674