KŮREČKA, J. Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Bakalářská práce obsahuje základní informace týkající se magnetických kapalin. Autor přehledně zpracoval dostupné informace o magnetických kapalinách, jejich složení, funkci a využitelnosti. Provedl rešerši používaných magnetických kapalin a jejich krátkou charakteristiku. V rámci bakalářské práce se autor věnoval magnetoreologickým a ferromagnetickým kapalinám. Vysvětlil zásady vzniku a využití magnetoreologického efektu a rozdíly ve složení jednotlivých kapalin. Zmínil příklady použití jednotlivých kapalin a v závěru sepsal typy dostupných magnetických kapalin a jejich charakteristické vlastnosti. V práci bohužel chybí část, která se měla věnovat řízení těchto kapalin. Bakalářská práce částečně splnila svůj účel – seznámení s magnetickými kapalinami a jejich použitelnosti v technické praxi. Autor práce dospěl k výsledkům dobře použitelným pro další studium, eventuálně rozšíření na diplomovou práci, ovšem nedospěl ke všem výsledkům daným zadáním. Pracoval možná až příliš samostatně, po rozvolnění studia bez známek aktivity a velmi nepravidelně, zřejmě proto nestihl dopracovat celé zadání, ani zkonzultovat obsahovou stránku s vedoucím BP. Bakalářská práce je po grafické stránce na slušné úrovni, chybí jen číslování tabulek, po gramatické a slohové stránce má velké mezery. Některé použité věty jsou zcela vytrženy z kontextu, nebo jim chybí jasný a jednoznačný význam. Používání složitých cizích a přejatých výrazů, byť některé z nich jsou v závěrečném slovníčku, na srozumitelnosti textu nepřidá. Škoda, že další způsoby využití těchto kapalin jsou zmíněny pouze jednou větou v závěru, bez následného rozpracování. Toto téma je velmi zajímavé a vysoce aktuální a zasloužilo by větší pozornost autora. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Nováková, Naděžda

Bakalářská práce se zabývá magnetickými kapalinami, které jsou používané ve fluidním inženýrství. Student provedl krátkou rešerši na dané téma. Jsou zde zmíněny základní informace o magnetických kapalinách. Nejvíce se autor zaměřil na ferromagnetické a magnetoreologické kapaliny, popisuje jejich charakteristiku, vlastnosti a použití. V bakalářské práci nebyl zcela splněn její cíl. Použití magnetických kapalin v ložiscích je věnováno pouze pár řádků a možnosti řízení těchto kapalin chybí úplně. Po gramatické a slohové stránce má tato práce velké mezery. Obsahuje příliš dlouhá souvětí, která občas nedávají ani smysl. Autor také používá mnoho odborných pojmů, které nejsou následně vysvětleny. Bohužel ani grafické zpracování není nejlepší. Název obrázku se nachází na jiné straně, než je obrázek (str. 15, 17), nejsou číslované tabulky (str. 23-28) a některé obrázky jsou trochu rozmazané (str.17). V práci je mnoho obrázků a tabulek, což je pro názornost dané problematiky dobré, ale z pohledu obsahu celé práce to spíše vypadá, jako by autor chtěl těmi obrázky zaplnit prázdné místo. Tato bakalářská práce může do budoucna dobře sloužit jako přehled informací o magnetických kapalinách. Škoda, že autor nesplnil všechny zadané cíle, neboť magnetické kapaliny jsou zajímavé téma a zasloužily by si větší pozornost. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 68780