KOPEČEK, M. Teorie údržby a spolehlivost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hammer, Miloš

Student zpracoval bakalářskou práci na významné a nyní již značně propracované téma, a to teorii údržby a spolehlivost. Práce je soustředěna dle autora do 11 kapitol, kde je kapitola 9 až 11 věnována postupně závěru, seznamu použitých přístrojů a seznamu obrázků. Pro vlastní práci má význam především kapitola 2-8. Kapitola 2 je dle zadání věnována teorii údržby. Kromě definice údržby, cíle, plánu a zajištění údržby je zde však také autorem zmíněn technický život a provozní spolehlivost, poruchy zařízení, klasifikace poruch, stav zařízení a vanová křivka. K problematice údržby se student opět vrací v kapitole 3 s názevem "Opravy a údržba". Je zde provedeno rozčlenění oprav, dále údržbové systémy a jejich rozdělení. Ke spolehlivosti se student vrací v kapitole 4 s názvem "Základní pojmy spolehlivosti". V následující rozsáhlé kapitole 5 jsou podrobně rozebrány ukazatele spolehlivosti neopravovaných a opravovaných objektů. V kapitole 6 jsou popsány spolehlivostní modely, sériový a paralelní. V kapitole 7 je rozebrána technologie údržby a zde již se zaměřením na zcela konkrétní případ, a to technologii údržby řemenových převodů. Dle požadavků zadání je v bakalářské práci stručně popsán vliv údržby na spolehlivost, a to v kapitole 8. Zde je v některých případech také proveden praktický výpočet, ač zřejmě z dat, které autor získal v dostupné literatuře. To se např. týká odstavce "Výpočet základních ukazatelů spolehlivosti" na str. 33 - 35 bakalářské práce. Toto je kromě jiného také krátce zmíněno v kapitole 9 "Závěr". Činnost studenta pana Kopečka při tvorbě práce a její úroveň hodnotím především i s ohledem na to, že student musel všechny skutečnosti sám nastudovat z doporučené literatury, neboť během studia neabsolvoval žádný předmět, který by mu zpracování zvolené bakalářské práce usnadnil. Při volbě tématu byl zřejmě veden skutečností, že údržba a spolehlivost se dostávají do popředí zájmu v průmyslové praxi a že se student chtěl o uvedeném tématu dozvědět něco více. Tak si vysvětluji některé v práci uvedené skutečnosti a i zvolené postupy. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, dílčí výsledky hodnocení jsou uvedeny výše, celkově předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou: dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Turygin, Andrei

Student Marián Kopeček zpracoval bakalářskou práci na téma „Teorie údržby a spolehlivost“.Jedná se o téma společensky významné, které v poslední době zaznamenává značný vývoj a rozvoj. Objevují se nové moderní pohledy, neboť údržba i spolehlivost silně ovlivňují ekonomickou stránku firmy. Cílem práce je rozebrat problematiku údržby a její vliv na spolehlivost technických systémů. Bakalářská práce má 38 stran. Autor rozdělil bakalářskou práci do 11 základních kapitol, je číslován i úvod, seznam použitých zdrojů a seznam obrázků. V úvodu student poukazuje na to, co bude obsahem jeho práce. Druhá kapitola je věnována teorii údržby. Najdeme zde definici údržby, cíl údržby, plán údržby, zajištění údržby a objasnění pojmů objekt a náhradní díl. S obsahem uvedeného lze souhlasit. Možná by však bylo vhodnější, kdyby uvedené skutečnosti student opatřil citací a ne za každým odstavcem konstatoval v závorce, že použil normu ČSN EN 13306. Dále je v druhé kapitole zmíněn technický život a provozní spolehlivost, poruchy zařízení, klasifikace poruch, rozebrán stav zařízení a vanová křivka. Následuje kapitola třetí s názvem „Opravy a údržba“. Ihned v úvodu je opět definovaná údržba, i když tentokrát je text převzat z použité literatury a i řádně citován. Zvláště cenné je zařazení kapitoly .1.,kde je provedeno rozdělení oprav a dále kapitoly 3.2 „Údržbové systémy a jejich rozdělení“. Je výstižně a správně popsán např. údržbový systém po poruše - nápravná údržba, periodický údržbový systém bez ohledu na věk prvku, údržbový systém po preventivní prohlídce a několik dalších. Významná je další kapitola čtvrtá „Základní pojmy spolehlivosti“. Zde je definovaná spolehlivost. Je jen škoda, že zde autor neuvedl všechny definice spolehlivosti a třeba i jejich vývoj. Na str. 22 bakalářské práce je výčet mnohých pojmů, jako např. provozní spolehlivost, životnost, bezpečnost, pohotovost, udržovatelnost, apod. Kapitola 5 „Ukazatele spolehlivosti“ je věnována přehledu a definicím ukazatelů spolehlivosti neopravovaných a opravovaných objektů. Jsou zde kromě definic také matematické vztahy, v některých případech i jejich odvození. Zde mi chybí u několika vztahů objasnění významu použitých symbolů, konkrétně např. u vztahu pro pravděpodobnost bezporuchového provozu symbol Nb (domnívám se však, že právě zde se jedná o překlep). Kapitola 6 „Spolehlivostní modely“ je věnována sériovému, paralelnímu a kombinovanému spolehlivostnímu modelu. Zde je podrobnější popis a rozbor uvedeného. Student se k údržbě vrací v kapitole 7 s názvem „Technologie údržby“, kde se soustředil na technologii údržby již konkrétního technického systému, a to řemenových převodů. Lze se domnívat, že se právě zvolením tohoto způsobu řešení bakalářské práce student snažil naplnit zadání a rozebrat problematiku údržby s ohledem na spolehlivost, a to na konkrétním případu z technické praxe. Proti zvolenému postupu nemám námitek, zvláště, pokud byla zařazena další kapitola, právě speciálně věnována na vliv údržby na spolehlivost. V této kapitole autor vyšel z několika příkladů z technické praxe, tyto popisuje a hodnotí. V této kapitole také ukazuje výpočet základních ukazatelů u jednoho zvoleného příkladu z průmyslové praxe. Podobné je také rozebráno na str. 35, kde řeší příklad výpočtu spolehlivostního modelu. Lze konstatovat, že student Marián Kopeček splnil zadání bakalářské práce. Soustředil se na teorii údržby, kterou nějakým způsobem popsal a rozebral, podobně se věnoval spolehlivosti. Zvolil svůj vlastní přístup a postup. Rovněž nějakým způsobem zmínil vliv údržby na spolehlivost. Ke své práci použil vhodnou literaturu. Práce by mohla být doplněna přehledem použitých symbolů. Grafická stránka bakalářské práce je na odpovídající úrovni. Práce je psána srozumitelně, text neobsahuje pravopisné chyby, nedostatky jsou pouze v používání interpunkčních znamének. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému a konstatovanému a i dílčímu hodnocení celkově bakalářskou práci hodnotím známkou: dobře/3.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 68753