KHACHATRYAN, D. Podnikatelský záměr pro založení restaurace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koudelková, Petra

Student vypracoval zajímavý podnikatelský záměr, který je promyšlený. Prokázal tak schopnost využívat teoretické poznatky v praktické rovině. Otázka: 1) Definujte podniky, které představují největší konkurenci pro Váš podnik a proč. 2) Myslíte si, že Vámi zvolený název restaurace "Ararat" je konkurenceschopný a bude na trhu tak výjimečný, aby zákazníci podle něj byli schopni odlišit Vaši restauraci od jiných restauračních zařízení(i od těch, co mohou teprve vzniknout)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krejčíková, Magdalena

Student prokázal schopnost samostatné práce s odbornou literaturou. Díky teoretickým znalostem získaným ve studiu vytvořil funkční prototyp restaurace v centru Brna, čímž splnil všechny požadavky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70843