PIJÁČEK, O. Autonomní mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jílek, Tomáš

Pracovní úsilí studenta bylo vyšší již v době řešení semestrálního projektu. Celkové realizaci bakalářské práce věnoval potřebný čas s poměrně dobrou účinností jeho využití vzhledem k získaným znalostem v průběhu realizace práce. Celkový přístup k řešení práce byl zodpovědný. Student si dokázal rozvrhnout čas pro řešení jednotlivých dílčích úkolů. Student pracoval samostatně, konzultací využíval převážně při řešení semestrálního projektu. Při řešení bakalářské práce pak využíval zejména specifické konzultace u doc. Patočky z UVEE ohledně vybraných částí návrhu elektroniky pro řízení BLDC motoru a konzultací u Ing. Richtera ohledně zpracování dat z řádkových kamer. Při oživování řídicí desky BLDC motoru student zjistil problém s odolností budiče můstkových tranzistorů, který se mu ale v daném časovém období nepodařilo odstranit. Chyba je pravděpodobně v návrhu DPS v nedůsledném oddělení výkonové a řídicí části. Zvolil proto náhradní řešení v podobě komerčního měniče BLDC motoru, aby mohl pokračovat v řešení navazujících úkolů. Student se při realizaci práce nedostal do výrazné časové tísně. Student při řešení práce prokazatelně projevil bakalářské schopnosti. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 90 bodů (A).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Práce o rozsahu 43 stran je rozčleněna do pěti kapitol. V první je rozebrán a dobře oddůvodněn výběr podvozku, snímačů, řídicích mikrokontrolérů, struktury řídicího systému a pohonného elektromotoru. Další útlá kapitola je věnována návrhu hardwarových modulů, obsahuje však všechny podstatné údaje a výpočty. Třetí kapitola se věnuje návrhu software a komunikačního protokolu. Programy jsou napsány logicky a efektivně. Vytknout lze velmi zjednodušený přístup k návrhu rychlostního regulátoru BLDC motoru na str. 24. Ve čtvrté kapitole student popisuje praktickou realizaci jednotlivých modulů. Poslední kapitola je věnována testování celého robotu. Při praktické ukázce byla ověřena schonost autonomní jízdy v jízdním pruhu. Velmi komplexní zadání bylo splněno, student projevil inženýrské schopnosti a není důvod práci nedoporučit k obhajobě. Práci lze označit za původní. Po formální stránce práce obsahuje drobné chyby, v grafu na straně 13 je úhel phi naznačen jako strana trojúhelníku.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 73449