BARTUŠEK, F. Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 25 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci představuje původní konstrukční návrh pojezdu jeřábové kočky. V úvodu práce je popsána zvolená koncepce pohonu kočky. V další části jsou postupně provedeny návrhové výpočty, zvoleny jednotlivé komponenty a na závěr je provedena jejich kontrola. Práce je uspořádána velmi přehledně a je logicky členěna. Práce je původní s velmi solidním zpracováním a nemám vůči ní vážných výhrad. Celkově má práce výbornou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pan Filip Bartušek ve své práci prokázal dobré znalosti studovaného oboru a celkově velmi dobré předpoklady budoucí samostatné práce nebo pokračování v dalším stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Milan

Autor bakalářské práce dobře zpracoval zadané téma. Dodržel zadání a výstup odpovídá očekávaným výsledkům. V práci je použito nestandardního řešení, které autor shrnuje celou koncepci řešení práce, dále pak se zabývá výpočty jednotlivých prvků pohonu kočky. Celá práce, včetně výpočtů, je členěna logicky a přehledně. Pan Filip Bartušek svojí prací prokázal patřičné znalosti studovaného oboru a tím i mé doporučení k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71223