JURAČKA, M. Měření tepelné vodivosti metodou 3 omega [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Cílem práce bylo ověřit vhodnost metody 3 omega pro nestacionární měření tepelné vodivosti materiálů, navrhnout vhodný experiment a provést základní měření. Bakalářská práce na toto téma byla na našem pracovišti první. Zadání vyžadovalo nastudovat poměrně rozsáhlou problematiku měření metodou 3 omega z cizojazyčných podkladů a naučit se pracovat s digitálním Lock-in zesilovačem fy Zurich Instruments. Student pracoval samostatně a systematicky, problematiku nastudoval a cíl práce se mu podařilo splnit. Výsledkem je solidní základ pro případné pokračování experimentů v rámci dalších bakalářských nebo diplomových pracích. Během práce se nesetkal s významnými problémy, nejobtížnější pro něj bylo zorientování se v problematice.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Bejček, Ludvík

Zadání (téma) bakalářské práce (BP) patří k obtížnějším. Zabývá se rešerší, rozborem, realizací a experimentálním ověřením poměrně nové metody 3 omega pro měření tepelné vodivosti. Student se musel seznámit s velkým množstvím nových informací a jejich vyhodnocením, což se mu do značné míry podařilo, což není u BP příliš běžné. K BP mám jen několik, více méně formálních poznámek a připomínek, které nesnižují její úroveň. Bylo by vhodné se jich vyvarovat u dalších psaných technických dokumentů: - Používat terminologii, která je v automatizační technice zavedená a má i legislativní zázemí (např. topné tělísko a ne ohřívač, vyzařovací koeficient a další) - Bibliografická citace neodpovídají ve všech případech ČSN ISO 690 a ČSN ISO 7144 - Obrázky a jejich popis jednotně, stejné velikosti a typu - Mezera mezi hodnotou a jednotkou veličiny - Stejná velikost a typ písma veličin v rovnicích, textu i legendách (jednotky se nepíší proloženě) - Jednotné pojmenování stejných předmětů i činností (dochází ke zhoršení srozumitelnosti) - Podrobnější specifikaci použitých přístrojů a zařízení - Použití „krokodýlků“ a uvádění naměřených hodnost až na pět desetinných míst Závěr: S ohledem na uvedené skutečnosti se domnívám, že BP p. Matěje Juračky splňuje všechny požadavky zákona č. 111/98 Sb., §47, odst. 4. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm B (85 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 73348