ZACH, M. Modální analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat měřicí systém pro modální analýzu s využitím HW dostupného v naší laboratoři od sběru dat až po vizualizaci a animaci tvarů kmitů. Zadání vyžadovalo nastudovat problematiku měření pomocí rázového kladívka, upravit v prostředí LabVIEW dostupný demonstrační program pro sběr dat z rázového kladívka, exportovat ve vhodném formátu měřená data a naučit se pracovat s vizualizačním sw Pulse Reflex. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné vědomosti, provedl požadované experimenty a odpovídajícím způsobem je zdokumentoval. Pracoval iniciativně a samostatně, na pravidelné konzultace chodil připraven, s konkrétními a věcnými dotazy. Hlavním problémem, se kterým se potýkal, patřila nekvalitní dokumentace k sw Pulse Reflex, kdy bylo časově náročné zvládnout a pochopit jeho jednotlivé funkce. Díky tomu pak nemohl věnovat více pozornosti jiným problémům, např. rozšíření testovacích experimentů i na 3D objekty. Celkově však práce splňuje požadavky zadání, výsledkem je funkční sw, který nalezne uplatnění v rámci laboratorních cvičení.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat měřicí systém pro modální analýzu. Konečným výsledkem je pak realizace laboratorního měřicího systému pro měření odezvy mechanického systému na buzení rázovým kladívkem a pro vizualizaci vlastních kmitů. Předložená práce obsahuje celkem 48 stran, skládá se ze 7 hlavních kapitol - 2 kapitoly jsou teoretické (18 stran), 4 kapitoly jsou praktické / realizační, celkem 15 stran včetně závěru. V práci byly shrnuty veškeré důležité informace ve všech oblastech potřebných pro vypracování této bakalářské práce. Teoretická část se skládá z kapitoly popisující v kostce problematiku modální analýzy a zejména pak detailní průzkum trhu s analytickým / vizualizačním SW na trhu, která je vypracována poměrně přehledně a výstižně s odkazem na zřejmé literární zdroje. V praktické části práce pak bylo realizováno měření na testovacím přípravku za využití HW a SW od firmy National Instruments. Získaná data pak použita k otestování na ústavu přítomného SW PULSE Reflex a popsán postup ovládání a práce se zmíněným SW. Z pohledu zadání byly úspěšně realizovány všechny body. Realizovaný měřicí řetězec je prakticky použitelný, byl prakticky ověřen a je srozumitelně popsán, stejně jako vizualizace naměřených dat v programu Pulse Reflex. Zadání bakalářské práce lze hodnotit po stránce odborné i časové jako náročné. Bakalář prokázal dobrou orientaci v problematice, zvolenou koncepci i postup řešení lze považovat za správný. Oponent má výhradu pouze k tomu, že použité vztahy (strany 41, 42) nemají návaznost a odkaz na teoretickou část. Závěr shrnuje dostatečným způsobem přínos práce. Po grafické a formální stránce je práce na dobré úrovni, práce má logický sled a je vyvážená po stránce teoretické i praktické. Chyby či překlepy se téměř nevyskytují. Rozsah kapitol odpovídá jejich důležitosti. Tabulky i obrázky umožňují představu o dané problematice. Odevzdaná práce a v ní dosažené výsledky svědčí o velmi dobrých schopnostech bakaláře a práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 73315