COUFAL, M. Návrh konstrukce omílácího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Synek, Miloš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce je konstrukčního charakteru a jejím cílem je návrh omílacího stroje. Práce je přehledně členěna do několika částí. Autor se v úvodu věnuje obecně problematici omílání, dále navazuje popisem typů omílacích strojů s praktickými příklady v současnosti nabízených řešení. Na základě rešerše jsou koncepčně zpracovány tři varianty řešení, které autor posléze srovnává a hodnot. Na základě vybrané varianty autor v práci navazuje částí zaměřenou na dimenzování jednotlivých prvků a řešení samotné konstrukce zařízení. Autor v rámci řešení úkolu kombinuje jak klasické analytické postupy, tak i moderní metody např. MKP. Práce je vhodně logicky strukturovaná a díky dobré grafickou úpravě přehledná. V práci bych uvítal schémata silového zatížení, uvolnění prvků atd., které by zvýšily jak přehlednost jednotlivých výpočtu, tak by autorovi napomohlo při odhalování nedostatků ve výpočtech (např. str. 35, kde je zatížení ložiska počítáno z celkové hmotnosti bubnu a nejsou zohledněny podpory v podobě kladek). Dále by si práce zasloužila pozornost z hlediska bezpečnosti provozu zařízení atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72535