MARŠÁLEK, R. Navržení povlakovaných nástrojů pro technologii soustružení součásti "příruba" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Standardní téma současné doby z oblasti CNC technologie je zpracováno podrobně a pečlivě. Autor představil teorii povlakovaných nástrojů, provedl na základě svých znalostí návrh zmíněné CNC technologie a praktickou stránku své bakalářské práce zaměřil jen na softwarové řešení, bez manipulace se strojem. Grafickou dokumentaci související s touto činností je nutno ocenit, kapitola technická příprava výroby zahrnuje mimo jiné i alternativní řešení polotovaru. Závěrečné technicko-ekonomické posouzení se týká typických ukazatelů pro výrobu tohoto druhu rotační součásti, jsou zmíněny i položky mající vliv na ekologii výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Práce s literaturou včetně citací A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor splnil požadované cíle práce. Vytknul bych grafickou úpravu převzatých obrázků ze starších literatur. Práce splňuje všechny náležitosti bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68797