JANTAČ, M. Dosahovaná přesnost výrobku při řezání vodním paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma začíná obecnějším rozborem technologie WJM a jejích variant. Je zmiňováno strojové zařízení a k tomu vhodná součástková základna. Následuje přechod do firemního prostředí a uvedení reálných technologií. Poslední, dá se říci stěžejní část bakalářské práce se zabývá vyhodnocováním a posouzením vzorků součástí. Autor pro toto využil školní meřicí laboratoř, kde získal potředná data, kdežto výrobu vzorků si zajistil ve firmě. Zjištěné skutečnosti jsou formulovány v závěrečných kapitolách. Lze konstatovat, že doložené úsudky odpovídají rozsahu a náročnosti tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce se zabývá nekonvenční technologií abrazivního vodního paprsku. V poměrně rozsáhlé úvodní části práce je proveden rozbor možností aplikace abrazivního vodního paprsku v jednotlivých průmyslových odvětvích. Experimentální část je zaměřena na porovnání strategie řezání metodou Abrasive Waterjet a Dynamic Waterjet a následné vyhodnocení vzorků na přístroji Taylor & Hobson CCI MP. Autor prokázal znalosti uvedené oblasti a dobrou orientaci v širších souvislostech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72437