KUČERA, L. Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mucha, Martin

Bakalářská práce má dostatečnou úroveň. Uvedená teorie obsahuje základní východiska, doporučil bych však dále např. vymezení prvků odměňování či mzdové formy. Analytická část je složena ze dvou částí. První se věnuje popisu firmy. Domnívám se, že student mohl detailněji zhodnotit jednotlivé prvky stávajícího systému odměňování a i stávajícího, i když velmi omezeného motivačního systému. Druhá část analýzy je věnována dotazníkovému šetření, pomocí kterého došlo k ověření výsledků vlastního pozorování, a které slouží jako podklad pro návrhovou část. Po formální stránce bych doporučil celkový závěrečný souhrn analýzy současného stavu. Návrhy jsou přínosné, ale postrádám celkovou provázanost, případně vymezení konkrétních kritérií (podmínek) pro zavedení některých z nich (např. příspěvek na dovolenou). Literatura je dobře členěna. Bakalářská práce zhodnotila nedostatky současného stavu vybrané firmy a domnívám se, že student vlastními návrhy prokákal základní orientaci ve zvoleném tématu. Doporučuji k obhajobě. Otázka: Jakým způsobem doporučujete uhrazení poloviny ceny za jazykový kurz, pokud zaměstnanec firmy neprojde závěrečným testem tak, aby po absolvování kuzru nedocházelo ke konfliktním situacím?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Šimek, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 40674