KOUBEK, D. Progresivní frézovací nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma je zpracováno v podobě rešerše. Kapitoly jsou voleny dle potřeby zachovat jistou posloupnost celého řešení. Jsou tedy vysvětleny základní termíny, historie, vývoj, vlastnosti. Následuje nezbytná kapitola rozebírající systémy upínání nástrojů, doložená ukázkami z výrobních sortimentů firem. Stejně je pojata i část bakalářské práce, dokumentující výrobní sortiment nástrojů vytipovaných firem v celosvětovém měřítku. Krátká série závěrečných kapitol podchycuje základní ekonomickou rozvahu při navrhování a osazování nástrojů do výrobních procesů. Při těchto činnostech v reálných situacích hraje nemalou roli spolupráce s dealery firem, kteří nabízejí a doporučují nástroje zákazníkům, což autor v kapitole "Diskuze" bere v úvahu, umět se dle svých podmínek orientovat v této celosvětové produkci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor splnil požadované cíle práce. Vytknul bych grafickou úpravu některých grafů a převzatých obrázků ze starších literatur. Práce splňuje všechny náležitosti bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 72459