VAVERKA, I. Výroba součásti garážového automatického zamykání sdruženým nástrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Diplomová práce Iva Vaverky se zabývá návrhem výroby součásti garážového automatického zamykání. V rámci řešení diplomant provedl literární studii problematiky stříhání a ohýbání, dále potřebné výpočty nutné pro volbu vhodného stroje a návrh sdruženého nástroje pro výrobu zadané součásti. Práce je doložena výkresovou dokumentací týkající se navrženého nástroje. Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Předložená práce je na velmi dobré úrovni. U zhodnocení současného stavu postrádám uvedení současného postupu výroby. Dále si myslím, že je zbytečné počítat délku svitku plechu na 4 desetinná místa. Velmi kladně hodnotím zdůvodnění nevhodné orientace plechu vůči ohybu (ohyb je podél vláken).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71821