NEVŘIVÝ, L. Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Cíl práce, kterým bylo navržení efektivnějšího řešení výroby laboratorních pecí, student Lukáš Nevřivý sestavením své bakalářské práce splnil. Na základě analýzy současného procesu výroby a provedené standardizace laboratorních pecí byla vybrána optimální varianta uspořádání pracoviště. Student přistoupil ke zpracování své bakalářské práce velmi zodpovědně, ve spolupráci s firmou LAC, s.r.o. pracoval zcela samostatně. Práce je přínosná se značným efektem patrným ve zkrácení časové náročnosti výroby a snížení nákladů společnosti. Vlastní bakalářská práce je logicky strukturována, je přehledná, vhodně doplněna obrázky, grafy a tabulkami. Grafická i stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jonáš, Radek

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat současný stav na pracovišti pro výrobu laboratorních pecí a optimalizovat proces výroby laboratorních pecí zavedením principů 5S na pracoviště. Velmi kladně hodnotím aktivní a zodpovědný přístup studenta k celému projektu a využitelnost práce v praxi. Navrženým řešením se podařilo zkrátit montážní časy. Tyto hodnoty jsou nově podkladem pro doporučené časy výroby. Praktická část práce obsahuje náležitosti spojené se zaváděním principů 5S na pracoviště včetně dispozičního řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71630