BERKA, M. Přesné kování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Předložená bakalářská práce má studijní charakter, Martin Berka shromážděním literárních údajů o technologii kování se zaměřením na přesné kování splnil požadavky zadání. Při řešení zadaného úkolu několikrát využil možnosti konzultace, na základě doporučení pak pracoval na dílčích úkolech samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Bakalářská práce Martina Berky je zaměřena na technologii přesného kování. Autor zde uvádí souhrn dostupných metod kování včetně výrobních postupů, principů, nástrojů a strojů, a to jak pro konvenční, tak přesné kování. Práce je po obsahové stránce zpracovaná na dobré úrovni, je přehledná s logickým uspořádáním kapitol. Pro úplnost by bylo vhodné některé kapitoly ještě rozšířit. V celé práci postrádám základní informace, a to o teplotách ohřevu zápustek a polotovaru pro jednotlivé metody kování. Celkový kladný dojem snižují také některé obrázky, které jsou ve špatně kvalitě. Kromě výše uvedeného, nemám jiné připomínky a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71494