STEJSKALOVÁ, L. Fundamentální analýza vybraných akcií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sojka, Zdeněk

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Procházka, Roman

Diplomová práce je zpracovaná na velmi dobré úrovni především v teoretické a analytické části. K postupu řešení a použitým metodám nemám výhrady. Po závěrečném shrnutí fundamentální analýzy autorka práce stanovuje investiční doporučení bez ohledu na investiční horizont a to pouze pro držitele akcií zkoumané společnosti. V této části postrádám konkrétní doporučení pro případné potenciální investory zvažující koupi akcií společnosti. S ohledem na uvedené připomínky hodnotím schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry jakož i praktickou využitelnost výsledků stupněm dobře. Cíl práce byl dle mého názoru splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 74067