SMÉKALOVÁ, R. Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Diplomová práce splňuje požadavky, které jsou kladené na tento typ závěrečné práce. Ot.1) Jaký bude mít vliv zavedení 3D měřícího zařízení a jazykové kurzy na realizované komunikační aktivity podniku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žanda, Lukáš

Spol. Viscuma s.r.o. se soustředí na výrobu plastových komponentů za účelem jejich použití ve výrobě v dalších průmyslových podnicích tvořících zákaznickou strukturu společnosti a nesoustředí se tak na přímé dodávky konečnému spotřebiteli. Vzhledem k danému zaměření vybrané společnosti není jednoduché vybrat vhodnou marketingovou komunikaci a tato kategorie nebyla doposud interně nikterak popsána ani monitorována v rámci dané firmy. Zvolené téma diplomové práce je tudíž pro danou firmu velmi aktuální a vhodné. Práci shledávám jako systematicky zpracovanou. Na základech analytické části, v níž byly použity adekvátně zvolené nástroje, studentka postavila svá doporučení komunikačního mixu, které odpovídají současné situaci společnosti a jejichž praktické využití jsou reálná u převážné většiny návrhů. Dle mého názoru byl cíl diplomové práce naplněn a věřím, že tato práce poslouží minimálně jako vhodný základ pro další zdokonalení marketingových procesů v dané společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74037