PODUŠKA, J. Popis residuálních napětí v polymerních trubkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hutař, Pavel

Předložená práce, se zabývá problematikou residuálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem residuálního napětí na její životnost. Ve spolupráci s Polymer Institutem Brno s.r.o., byly připraveny experimenty na dvou typických materiálech pro polymerní trubky a pomocí metody rozříznutých kroužků bylo určeno residuální napětí ve stěně trubky. Vyhodnocení tohoto experimentu bylo provedeno novou metodikou navrženou v této práci. Tato metoda pro rychlé vyhodnocení experimentálních dat je založena na teorii silně zakřivených prutů. Navržená metodika byla ověřena numerickou simulací pomocí metody konečných prvků. Vliv délky zkoušené trubky a s tím spojený vliv axiálních napětí byl kvantifikován pomocí numerických výpočtů a byla navržena korekční funkce, která tento efekt kvantifikuje. Pokles životnosti tlakované trubky při uvažování residuálních napětí je demonstrován na konkrétních příkladech. Výstupem je tedy odzkoušená metodika pro stanovení residuálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a typický průběh a velikost residuálních napětí pro polyethylenové a polypropylenové trubky. Některé dílčí výsledky již byly publikovány ve dvou recenzovaných časopisech. Hlavní výsledky práce jsou již připraveny k odeslání do prestižního impaktovaného časopisu Polymer Testing. Student byl celou dobu magisterského studia samostatný a aktivně pracoval jak s dostupnou literaturou, tak s týmem v PIB Brno. Z formálního hlediska nemám k práci významnější výhrady a považuji práci za velice zdařilou. Závěrem konstatuji, že předloženou práci co do provedení a kvality považuji ve srovnání s obdobnými pracemi za nadprůměrnou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Majer, Zdeněk

Předložená diplomová práce se zabývá vlivem reziduálních napětí na extrudované polymerní trubky. Práce je rozdělena do 10. kapitol, obsahuje 3 přílohy a je zpracována celkem na 84 stranách. Na úvod je popsána problémová situace a jsou definovány cíle práce. Dále pak diplomant postupně objasňuje problémy při výrobě polymerních trubek, možnosti jejich porušení a vznik samotných reziduálních napětí. Ocenil bych přítomnost dat z experimentálních výsledků, které byly sice provedeny na jiném pracovišti, ale mají přímou souvislost s řešeným problém a výborně tak doplňují teoretickou část diplomové práce - tj. numerické modelování. Při numerickém modelování se diplomant neomezil pouze na 2D úlohy, ale použitím 3D modelů dokázal ještě více přiblížit teoretický model reálnému stavu. Výsledky z numerického modelu (2D i 3D) byly srovnány s experimentem a bylo potvrzeno, že pomocí navrženého numerického modelu je možno popsat chování polymerních trubek při uvažování residuálních napětí. Závěrem byla ještě vypočtena zbytková životnost polymerní trubky při zadané počáteční velikosti defektu. Zde bylo navíc porovnáno několik variant. Co se týká formální stránky, zde bych měl několik poznámek. Zejména neodsazení prvního řádku v odstavci způsobuje, že text působí na první pohled nepřehledně. Dále pak psaní hodnot veličin a jednotek kurzívou nevypadá příliš vhodně. Seznam použité literatury čítá 46 položek, což rovněž svědčí o diplomantově snaze danému problému porozumět. Diplomant navíc uvádí 2 publikace indexované na WoS, ve kterých je autorem či spoluautorem. Závěrem konstatuji, že dle mého názoru, předložená práce nejen splňuje, ale v mnohém převyšuje, veškeré požadavky kladené na diplomovou práci a s kvalifikací "A" ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68855