GARAJ, M. Návrh a realizace komunikačního rozhraní mezi řídící jednotkou a nadřazeným výpočetním systémem pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Růžička, Michal

Hlavním cílem předložené bakalářské práce byla realizace komunikačního rozhraní mezi nízkoúrovňovou řídící jednotkou a hlavním výpočetní jednotkou, na které běží operační systém Android. Obě řídící jednotky slouží pro ovládání mobilního robotu. Autor práce se seznámil s možnostmi komunikace mezi mikrořadičem a zařízením, na kterém běží operační systém Android, navrhl řešení pro komunikaci mezi zařízeními, podrobně prostudoval problematiku vývoje aplikací pro operační systém Android, návrh komunikačního rozhraní realizoval a provedl s ním řadu praktických experimentů, které dokazují bezchybnou funkci celého řešení. Výsledné softwarové řešení pro operační systém Android bylo navrženo tak, že lze snadno integrovat do rozsáhlejší řídící aplikace mobilního robotu. Studentova práce vznikla v rámci vývoje semi-autonomního konvoje, který zaštiťuje grantový projekt na Ústavu automatizace a informatiky. Studentovo řešení již bylo integrováno do mobilních jednotek konvoje. Všechny cíle bakalářské práce byly úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu. Studentův přístup k práci byl aktivní, samostatný a systematický. Práci tedy doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mašek, Petr

Předložená bakalářská práce si klade za cíl realizovat komunikační rozhraní mezi vysokoúrovňovou výpočetní jednotkou, běžící na operačním systému Android, a nízkoúrovňovou řídící jednotkou mobilního robotu. První část práce se zabývá problematikou semiautonomního konvoje, na který bude komunikační rozhraní aplikováno. Dále autor rozebírá strukturu systému android a dostupná rozhraní pro komunikaci s nízkoúrovňovou řídící jednotkou. Vhodně je zvolen USB/UART převodník. Následně se práce zaměřuje na základní pojmy z programování pro systém Android, jenž jsou důležité pro praktickou část. V praktické části je přehledně popsána struktura výsledné aplikace a prostředky, které byly využity pro její tvorbu. Praktická část je pak zakončena experimenty, které ověřují funkčnost aplikace. Aplikace vytvořená autorem je integrována do vysokoúrovňové výpočetní jednotky mobilního robotu. Práce je uspořádána logicky a přehledně. Jedinou připomínku mám k obrázku na str. 29, kde je použito bílého textu na žlutém podkladu a text za těchto podmínek nelze přečíst. Veškeré požadované cíle práce byly splněny. Zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70913