ZACHAR, M. Termovizní měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Bakalářská práce je věnována problematice termovizního měření. V úvodu práce je přehledně shrnuta historie termovizní techniky, základní fyzikální principy a produkty dnes nabízené na trhu. Stěžejní část práce je věnována rozboru termovizních snímků a sekvencí pořízených termovizní kamerou. Student vytvořil v programu Matlab algoritmus, pomocí kterého lze vyhodnocovat změny teplotních polí nejen na skrápěném trubkovém svazku. Práce je logicky členěná a zcela naplňuje cíle zadání. Považuji ji za velice zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lisý, Martin

Předložená bakalářská práce na téma „Termovizní měření“ je zpracována na dobré úrovni. Práce má odpovídající grafickou a stylistickou úroveň. Práce je strukturována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Nicméně body 2 a 3 zadání jsou zpracovány zbytečně stručně, bez obecnějšího zhodnocení. Naopak kladně lze hodnotit vytvoření výpočtového algoritmu pro vyhodnocení termovizních snímků, které je nad rámec požadavků na obecnou bakalářskou práci. Student prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu, má veškeré předpoklady pro úspěšné uplatnění v energetické praxi nebo další studium v navazujícím magisterském programu. Předložená práce splnila jak zadání v celém rozsahu, tak veškeré požadavky na tento typ závěrečné práce, práci hodnotím známkou B/ velmi dobře a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70397