OULEHLA, J. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Jde o standardně zpracovanou práci, která není nijak inovativní a využívá pouze běžných metod. Využití práce je pouze pro jeden konkrétní projekt pro uvedenou firmu. Práce nepřináší možné využití v pedagogické či vědecké oblasti. Oceňuji ale, že student se snažil využít i metod pro hodnocení, které nejsou součástí bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Gottvald, Bedřich

Hlubší rozpracování marketingové komunikace s ohledem na lokalitu projekt a kupní sílu obyvatelstva.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70528