SCHÜTZ, S. Software pro výpočet přírub podle ČSN EN 13445 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Létal, Tomáš

Cílem práce pana Stanislava Schütze bylo vytvořit software pro kontrolní výpočty přírub podle normy ČSN EN 13445. Protože se této normě vyskytují chyby, nestačí pouze přejímat postupy v ní obsažené. Student při zpracování výpočtového algoritmu prokázal v tomto směru schopnost kritického myšlení a podařilo se mu najít nesrovnalosti v alternativních výpočtech některých součinitelů. Cíle práce byly splněny, jejím výstupem je plně funkční software s grafickým uživatelským rozhraním, který byl vytvořen v jazyce Python. Student k práci přistupoval velmi zodpovědně, výsledná práce je na vysoké úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lošák, Pavel

Student Stanislav Schütz zpracoval bakalářskou práci na téma “Software pro výpočet přírub dle ČSN EN 13445-3”. V první části práce se věnuje rešeršní části zabývající se spojováním strojních součástí. V druhé části popisuje normy, které se využívají k návrhům přírub, a diskutuje nad jejich vhodností. Třetí částí práce obsahuje popis programovacího jazyka Python, který si student vybral pro zpracování praktické části bakalářské práce a tedy tvorby softwaru pro výpočet přírub. Další část práce se věnuje vlastnímu popisu vytvořeného programu a metod v něm obsažených. Práci shrnuje kapitola zabývající se možnostmi budoucí práce a možnými vylepšeními. Rád bych vyzdvihl objem provedené práce a úsilí věnované tvorbě zmíněného softwaru. Dále velice oceňuji přístup při využívání norem, což se projevilo zejména nalezením určitých nejasností a chyb vyskytujících se v normě ČSN EN 13 445. Student také navrhl některá nápravná opatření. Menší výtku mám k občasným nevhodným formulacím a ke kapitole 4.4.2, kterou považuji za přebytečnou. Student zde diskutuje nad rozdíly montážního a provozního stavu a jejich vlivem na výsledné vyhodnocení. Naopak zajímavá je část práce porovnávající dostupné metody návrhu přírub, konkrétně integrální a volnou metodu, a jejich vlivu na výsledek návrhu. Celkově hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji tímto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72207