BOSÁK, D. 3D gravírovací frézka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Studentem předložená diplomová práce zpracovaná na téma 3D Gravírovací frézka se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro tříosý obráběcí stroj. V zadání práce byly zvoleny čtyři hlavní cíle, které student úspěšně splnil a popsal. První bod zadání je popsán v kapitole 6, kde jsou přehledně popsány použité komponenty a jejich propojení. V následující kapitole je popsána tvorba a funkčnost PLC programu pro frézku a její grafické rozhraní pro komunikaci s obsluhou. V následující kapitole je ukázán postup zprovoznění celého zařízení. Funkčnost celého stroje je dobře patrná z přiložených video záznamů na CD. Stylistická, jazyková a grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71999