SLAŽANSKÝ, M. Počítačové simulace dvouosých tahových zkoušek měkkých biologických tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Stanislav

Tato diplomová práce se zabývá simulací dvouosé zkoušky hyperelastického materiálu a pomocí multiparametrické citlivostní analýzy hodnotí vliv různých způsobů upnutí vzorku odchylek při upnutí na výslednou schopnost zkoušky popsat daný materiál. Práce je velmi rozsáhlá a je na ní jednoznačně vidět, že student na ní pracoval samostatně a intenzivně celé dva roky. Teoretická část práce se po právu může nazývat rešerší, protože obsahuje odkazy na více než 70 zdrojů z posledních let, čímž jednak seznamuje čtenáře s aktuálním stavem vědění v této oblasti a jednak tím student dokazuje, že zpracovává téma, které ještě nikde řešeno nebylo. Student si také musel značnou část věcí dostudovat, protože nejsou obsahem učiva v magisterském programu. Už jen fakt, že pochopil a naprogramoval vyhodnocení dvouosé zkoušky v podmínkách konečných deformací svědčí o jeho kvalitách. Drobným nedostatkem této části tak může být pouze její nevyváženost, kdy jsou na jedné straně rozebírány existující tenzory napětí a přetvoření a na druhé straně je např. zcela opomenut teoretický rozbor použitého kontaktního algoritmu. Výpočtová část je mírně horší než teoretická, ovšem stále ji považuji za vysoce nadprůměrnou. Pro multiparametrickou citlivostní analýzu student vytvořil kvalitativně pokročilý a přitom výpočtově relativně nenáročný model, hlavně díky pečlivé práci s konečnoprvkovou sítí. Nechybí ani analýza konvergence sítě, která validuje použitou velikost elementů. Lehkým nedostatkem je nedostatečné zdůvodnění volby nastavení kontaktů Výsledky jsou zpracovány a analyzovány vcelku srozumitelně až na zbytečně vysoký počet grafů ukazujících koeficient determinace R2, což může čtenáře občas mást. Celkově se však jedná o vynikající práci, která ve všech směrech dalece překračuje požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

Předložená práce se zabývá výpočtovou simulací dvouosé tahové zkoušky měkkých tkání a posouzením vlivu upnutí vzorku ve zkušebním zařízení na napěťové stavy v posuzované oblasti. Autor při řešení využívá systémový přístup, cože je chvályhodné, nicméně občasné nadužití může na čtenáře působit až nepříjemně. Práce má 107 stran, je rozdělena do 7 kapitol. Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, pouze by si měl autor dávat pozor na nejednotné používání pojmů např. deformace, přetvoření a posuv. Stručnosti a srozumitelnosti by mnohdy pomohlo doplnění textu obrázky. Z práce je patrné, že autor nastudoval velké množství české i zahraniční literatury a předvedl, že je schopen řešit složitý nelineární problém s využitím metody konečných prvků. Práci lze vytknout následující: - vztah (2) na str. 22 není v pořádku, - str. 52, obr. 28 v horní části je použit levotočivý SS, - str. 55, výchozí model materiálu v programu ANSYS WB využívá hodnotu modulu pružnosti 200 GPa ne 250 GPa, - str. 68, divný výpočet síle dle vztahu (41) pro výpočet napětí (40), Výstupy práce jsou formulovány stručně a jasně a představují praktické doporučení pro upnutí vzorků při dvouosých zkouškách. Práce obsahuje drobné nedostatky, ale ty nesnižují úroveň, a lze jí hodnotit stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71744