MACH, J. Lamelový hydrogenerátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Bakalant se ve své práci věnoval návrhu lamelového hydrogenerátoru a pokusil se o alespoň základní CFD simulaci chodu tohoto hydrostatického převodníku. V úvodu práce nejprve nastínil základní vlastnosti objemových čerpadel, zmínil hlavní charakteristiky a výpočtové vztahy. Posléze se detailně zaobíral samotnými lamelovými čerpadly tak, aby postihnul nejdůležitější používané konstrukce a objasnil jejich výhody a nevýhody. Hlavní část práce je poté věnována samotnému návrhu hydrogenerátoru dle zadaných parametrů. Výpočet byl zaměřen především na stanovení hlavních rozměrů a jednoduchou pevnostní analýzu. V závěrečné části textu se poté autor bakalářské práce zabýval základní CFD simulací pro rovinnou úlohu při uvažování zjednodušujících okrajových podmínek. Výsledky sice neodpovídají předpokladům, ale na vině jsou právě okrajové podmínky. Ty byly voleny i s ohledem na skutečnost, že bakalant neabsolvoval během studia žádný kurz zaměřený na osvojení znalostí práce s CFD softwarem a jedná se o jeho první zkušenost s tímto typem numerických simulací. Úroveň bakalářské práce je však velmi dobrá a lze ji použít jako účelný podklad pro další studium a navazující analýzu s využitím reálnějšího výpočetního modelu. Zvolené téma práce si vyžádalo podrobné studium literatury a kladlo důraz i na samostatnou práci autora. V tomto ohledu byl velmi svědomitý, iniciativní a bohatě čerpal z dostupných pramenů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jandourek, Pavel

Bakalářská práce poskytuje základní přehled informací o lamelových hydrogenerátorech. Úvodem je vypracována rešerše. V další části se autor zaměřuje na návrh geometrie a hlavních rozměrů lamelového hydrogenerátoru. Nakonec je návrh podroben stacionárnímu výpočtu s různě natočenými lamelami. Seznámení se s cfd výpočtem hydraulického stroje považuji za největší přínos pro autora bakalářské práce. Autor prokázal, že se v dané problematice orientuje. Zadání práce bylo splněno a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71522