BĚHOUNEK, M. Výroba mřížky umyvadlové výpusti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně. Celkové hodnocení zohledňuje práci s literaturou a stylistickou úpravu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Staněk, Vojtěch

Na začátku této bakalářské práce student názorně graficky i slovně popsal funkčnost řešené součásti, předložil dostatečné množství možných výrobních technologií pro řešený díl a na základě velké roční výrobní série i dalších faktorů se správně rozhodl pro technologii tažení konvenčním nástrojem bez ztenčení stěny. Celkový dojem z aktuální literární studie byl pozitivní, ale kazilo ho použití pár neupravených obrázku z internetových stránek (zejména obr. 10, 15 a 17), které byly špatně čitelné. Z tohoto důvodu byly rovněž nejednotné použité symboly, tzn. jedna veličina odpovídala více symbolům (např. tloušťka materiálu byla označována t, s a s0, tažná mezera tm a z, průměr přístřihu D a D0, průměr hotového výtažku d a D), nebo jeden symbol byl stejný pro více veličin (h odpovídá celkové výšce výtažku i části tažnice z obr. 23). V textu byl odkaz na tabulku 4, reálně šlo o tabulku 5. V části návrhu technologie výroby byly použity velmi pěkné a vypovídající obrázky, zejména pak pro návrh nástroje. Student se však rovněž nevyvaroval dublování stejných symbolů pro rozdílné veličiny (A znamená délku tabule plechu i tažnou práci) a v seznamu použitých symbolů a zkratek nefiguruje mnoho symbolů z praktických výpočtů (A, B, E, F, K, M atd.). Při volbě součinitele tažení je uvedená špatná jednotka pro vztah týkající se poměrné tloušťky polotovaru (str. 30), tento problém se vyskytuje i v tabulce 9 (přidržovací síla značena v KW) a rovněž v závěru práce (převod tonáže z označení stroje na kN). V úvodu (str. 14) student píše o tvorbě přístřihu, následném tažení a poté vystřižení funkčních otvorů součásti a ostřižení přebytečného materiálu na okraji, v tabulce 8 je však počítáno s tažením rondelu včetně otvorů. Technicko-ekonomické zhodnocení a výpočet návratnosti prakticky vychází pouze z ceny materiálu výtažku, což student správně zdůrazňuje, ale navýšením této ceny materiálu o 10% rozhodně nedostaneme reálný výstup o celkové ceně součásti. Princip funkčnosti nástroje ve výkresové dokumentaci je z technologického hlediska v pořádku. Celkový dojem z předložené práce je však velmi dobrý a student zadání ohledně výroby součásti konvenční technologií tažení splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71378