OSIČKA, O. Teorie her na grafech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrdina, Jaroslav

Tématem bakalářské práce jsou hry, které je možné definovat na grafech. Autor se zabývá především hrami více (tří) hráčů a neřeší případy her dvou hráčů. V teorii her více hráčů autora zajímají především kooperativní hry a teorie dohadování. Jako optimální dělení zisku navrhuje Shapleyho hodnotu. Hlavním kladem práce je množství příkladů, které student vytvořil a které demonstrují různé přístupy k aplikacím sdílení hran a vrcholů orientovaného i neorientovaného grafu. Příklady jsou navrženy i z ohledem na jejich řešení tak, aby pokryly celé spektrum možných výsledků. Celkově hodnotím práci i přístup studenta jako velmi dobrý a doporučuji práci k přijetí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašík, Petr

Autor se zabýval analýzou rozdělení zisku skupiny hráčů při vytvoření velké koalice na základě jejich přínosu k dané hře. K tomu využil tzv. Shapleyho vektor a ukázal, jak lze tento problém aplikovat na různé typy her. Celý text je doprovázen řadou vhodně volených příkladů, na kterých lze užitečnost takového přístupu snadno pozorovat. Z hlediska čtenáře bych ale uvítal alespoň v některých případech poněkud větší rozbor výsledků a jejich interpretaci, viz jedna z otázek. Práce je psána velmi precizně s minimem překlepů, gramatických chyb nebo nepřesností. Například str. 5 Def. 1.4. S nemusí být vlastní podmnožina N, lze připustit rovnost, str 8. aditivita je vlastnost funkce nikoli hry, str 14 Def 2.15 body b),c) má být N místo přirozených čísel (nicméně ani takto není znění věty špatně), str. 25 Př. 4.1 nejasné zadání - Tím je výroba... by se mělo nahradit V každé je výroba... Dle mého názoru by si i závěr zasloužil větší propracovanost a zdůraznění dosažených výsledků, kterým není řešení her ani hledání koalic, ale rozdělení zisku mezi hráče v případě utvoření velké koalice (pokud je výhodná a možná). Celkově je práce na velmi dobré úrovni, oceňuji zejména nalezení vhodných příkladů pro demonstraci teoretických pojmů. Práci hodnotím jako velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72263