KREJČÍŘ, J. Sériová výroba produktu "Case A" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Na precizním výrobku kovové skříňky je založena problematika bakalářské práce. Autor představuje firemní prostředí a na strojovém vybavení, kterým firma disponuje, sestavuje technologické návrhy. Vesměs se jedná o frézování obrysových kontur tenkých materiálů. Tím, že se používají tabulové polotovary, lze řešit umístění jednotlivých kontur na jejich ploše. Navržené i stávající verze autor porovnává a na základě podmínek ve firmě formuluje závěry, podložené reálným experimentem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce se zabývá rozborem technologie výroby čelních panelů pro IT skříně s cílem zvýšení kapacitních možností. V experimentální části práce se autor zaměřuje na zefektivnění technologického procesu výroby především cestou zkrácení pohybových drah nástroje. Porovnání stávajícího a navrženého stavu je zpracováno v tabulkách a grafech technicko-ekonomického zhodnocení. Autor prokázal znalost dané problematky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72457