BĚTÍK, T. Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Pro řešení zadého úkolu použil své znalosti, získané v průběhu studia posledních tří semestrů. Odpovídajícím způsobem je převedl v dovednosti pro konkrétní praxi v odvětví zemědělství. Byl motivován pro oblast bezpečnosti rizikových provozů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šlimar, Pavel

Práce je celkovým průřezem otázky BOZP na bioplynové stanici v Rostěnicích a svými podněty inspiruje řešení této problematiky na daném úseku do budoucna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71389