KREJČÍ, P. Rozvoj obchodních aktivit podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleňák, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
A

Posudek oponenta

Hrdý, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji A
A

eVSKP id 70897