SMÍLEK, L. Návrh technologie pro brzdu motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Téma je zpracováno podrobně, je zřetelný zájem autora o věc. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Technologická část včetně TPV dokumentace a NC programu je sestavena názorně a pečlivě. Vstupní údaje pro tuto část jsou však problematické, proto nejsou dosažené závěry z řešení definitivní. Po typografické stránce se v bakalářské práci vyskytují částečné nepřesnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Z odborného hlediska je předložená bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Pozitivně hodnotím především praktickou využitelnost výsledků. Práci zbytečně sráží větší množství stylistických chyb a především absence odkazů na citovanou literaturu v textu. Z těchto důvodů hodnotím bakalářskou práci pana Smílka "pouze" známkou velmi dobře B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68890