KOŠINOVÁ, K. Rizikové chování ETL procesů v prostředí datového skladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Jako vedoucí hodnotím diplomovou práci sl. Košinové kladně. Zadání ve všech bodech splnila a technická zpráva i programové řešení v prostředí MS SQL je na velmi dobré úrovni. Navrhuji proto hodnocení stupněm B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Zadání bylo ve všech bodech splněno. Studentka nastudovala problematiku týkající se datových skladů, v prostředí MS SQL implementovala ETL proces, na němž provedla analýzu rizik.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část je psána srozumitelně a svědčí o důkladném prostudování problematiky. Možná by bylo lepší upřednostnit problematiku datových skladů místo teorie k relačním databázím, ale vše podstatné je v technické zprávě obsaženo.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B V rámci diplomové práce byla provedena analýza rizik pro proces extrakce. Jednotlivé kroky jsou vhodným způsobem zdůvodněny a okomentovány.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň je na standardní úrovni, bez zásadních nedostatků.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomová práce může být využita jako podklad pro studium analýzy rizik i pro jiné, podobně zaměřené ETL procesy.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace jsou v technické zprávě uvedeny v souladu s příslušnými normami. Literatura je také v textu práce řádně odkazována, v žádném případě nedošlo k porušení citační etiky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Jazyková i typografická úroveň jsou na velmi dobré úrovni, práce obsahuje pouze drobné typografické nedostatky, které však nemají zásadní vliv na celkový dojem z technické zprávy.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Celkově lze zhodnotit, že studentka se velmi dobře zorientovala v prostředí datových skladů a správným postupem implementovala ETL proces, v jehož rámci provedla analýzu rizik a jejich následnou eliminaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Studentka měla za úkol nastudovat problematiku datových skladů a v souvislosti s nimi se zaměřit na ETL procesy. Následně bylo úkolem implementovat jeden ETL proces, v rámci nehož bude provádena analýza rizik. Zadání bylo splněno a vypracování je úplné.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Studentka zvolila analýzu rizik prostřednictvím ETL procesu, který implementovala v MS SQL Serveru. Následně provedla eliminaci potencionálních rizik. Přístupu pro rešení takových cílů je více, přístup vybraný studentkou lze zhodnotit jako správný.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Práce má dobrou úroveň, přístup studentky pro analýzu rizik byl v daných podmínkách originální a použité metody odpovídaly standardním postupům při zpracování rizik v prostředí datových skladu.
Obtížnost a správnost řešení B Zadání práce bylo průměrně obtížné, nad rámec studia řízení rizik se studentka musela podrobně seznámit i s teorií datových skladů. Její postup při řešení práce lze hodnotit jako správný.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce muže být dobrou pomůckou pro další metody analýzy rizik v prostředí databázových systémů a datových skladu jako takových.
Odborná jazyková úroveň B Studentka se vyjadřuje odborně, používá odbornou terminologii bežnou v prostředí databázových aplikací.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D Výtku mám k tomu, že studentka ve své práci používá obrázky (např. 1.5, 1.6) s popisky v anglickém jazyce, přičemž práce je v jazyce českém. Po typografické stránce mám připomínku k rozdílnému psaní seznamu (str. 13). Obrázek 2.16 dále mohl být v grafickém programu upraven tak, aby jeho pozadí bylo bílé.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 70856