TÓTHOVÁ, J. Financování projektu z fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Otázka vedoucího práce: Z jakého důvodu preferujete financování bezbariérového přístupu z dotace ze strukturálních fondů EU, umožňující realizaci akce až v období 08/16 - 05/17 (viz příloha č. 5), když z dotace MMR, nebo z bankovního úvěru by realizace akce mohla být profinancována ještě v letošním roce (žádost o dotaci z MMR, příl. 6)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Skácel, Stanislav

Praktické řešení financování ne úplně jednoduchého projektu je úkol, který v životě řeší pracovníci vyzrálí praxí se zkušenostmi. Pro diplomanta je náročný. Ze zpracování je vidět zvládnuté úsilí v komunikaci a získávání informací od města Kunovice. Práce jako celek splňuje jak zadání diplomové práce tak řešení pro město.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70375