VAŇKOVÁ, J. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. V čem spatřujete největší rizika pro KOVOLIT, as - zdůvodněte

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Úroveň jazyková je nižší, formulace jsou někdy až klopotné (nejpředněji věnovat, , změna má na společnost nulové náklady).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.František Janáč

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71165